OJCOs integritetspolicy

Hem  /  Integritetspolicy »

Gäller för OJCO International AB

Organisationsnummer: 556520-6199

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur OJCO AB, org. nr 556520-6199, Drottninggatan 60, 252 21 Helsingborg, e-mail: security@ojco.se, (”OJCO”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicy gäller då OJCO tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, hyra datakraft, kundserviceärenden och övrig kontakt med OJCO, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

OJCO är personuppgiftsansvarig för OJCOs behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

3.1 När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra tjänster, produkter eller kontakta oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:

3.2 OJCO samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker OJCOs webbplatser, använder dig av OJCO support eller deltar på ett evenemang som OJCO anordnar. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med OJCO och för att OJCO ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Information som OJCO samlar om dig är hur du interagerar med OJCOs webbplats, din inköpshistorik, vilka evenemang du deltagit i samt vilka erbjudanden du varit intresserad av.

3.4 Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt dokumenthanteringssystem.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är kund till OJCO
OJCO samlar in och behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund som genomför ett köp av våra tjänster, produkter, evenemang eller utbildningar och använder våra tjänster och produkter:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Faktureringsadress
 • Betalningsuppgifter
 • Orderhistorik
 • Yrkestitel


4.2 För dig som visat intresse genom att fylla i våra webbformulär

OJCO samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Företag
 • Yrkestitel
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer
 • Intresseområde, dvs. vilka erbjudanden du intresserar dig för och vilka av våra evenemang du anmält dig till.


4.3 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant

OJCO samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Intresseområde
 • Hur du interagerat med våra nyhetsbrev, information om vilka erbjudanden du intresserar dig för och vilka länkar du klickar på.


4.4 För dig som besöker vår webbplats

OJCO samlar in och behandlar din IP-adress och din användning av OJCOs webbplatser. Den information vi samlar in för dig som besöker vår webbplats är:

 • Vilka sidor som besöks
 • Tid spenderad på vardera sida
 • Vilka länkar du trycker på
 • Vilken sida du gick ifrån när du kom till en ny
 • Vilken webbläsare du använder

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

5.1 För dig som är kund till OJCO
OJCO behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Administrera kundkontot för bokföring och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende OJCOs produkter och tjänster samt be dig delta i frivilliga marknadsföringsundersökningar.
 • Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
  Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner genom att: – kunna kontakta dig vid uppkomna problem vid beställningar eller utförande av tjänster


5.2 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant och visat intresse genom att fylla i våra webbforumlär
OJCO behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som specialerbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per webb, e-post, SMS och sociala medier avseende OJCOs produkter och tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
 • Felsöka och optimera tekniken

Uppgifter kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik relaterat till visat intresse av OJCOs varor, tjänster och evenemang.

5.3 För dig som besöker vår webbplats
OJCO behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Analysera hur du beter dig på vår webbplats, för att kunna göra förändringar i syfte att förbättra upplevelsen och användarvänligheten.
 • Analysera kring vilka av våra sidor och tjänster/produkter som är mest intressanta för besökare.

6. Laglig grund för OJCOs behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.

6.1 Uppfyllande av avtal:
Om du är kund, behandlar OJCO dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra bokningar, köp, förenkla administration och orderhistorik.

6.2 Samtycke:
För uppgifter som samlas in via e-postadress lutar vi oss på samtycke som laglig grund. För e-postadress hämtas samtycke in genom att du måste acceptera vår integritetspolicy för att bli prenumerant.

6.3 Intresseavvägning:
För att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster, produkter och evenemang samt för att göra begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på geografi eller kunskapsområde, baseras en liten del av behandling av personuppgifter på intresseavvägning. OJCO behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 Rättslig förpliktelse:
I vissa fall kan OJCO ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering

7.1 OJCO kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Om du är besökare, kund eller nyhetsbrevs-prenumerant analyseras information om – hur du använder OJCOs webbplatser, – vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden som du har varit intresserad av, – vilka nyhetsbrev du interagerat med och evenemang du har anmält dig till – uppgifter om inköp för att tillhandahålla personliga erbjudanden som vi tror passar dig – för att bjuda in dig till evenemang vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa till oss på OJCO +46 (0) 10 179 72 80 eller genom att kontakta security@ojco.se eller genom att skicka din begäran till OJCO AB, Drottninggatan 60, 252 21 Helsingborg. När vi mottagit din anmälan kommer vi utan onödigt dröjsmål upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Personuppgifter
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. OJCO kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav såsom bokföringslagen.

8.2 Gallringspolicy
Dina personuppgifter sparas i vårt CRM-, faktureringsverktyg samt dokumenthanteringssystem så länge du har köpt, interagerat eller visat intresse för OJCO eller till dess att samtycke återkallas av kund, eller invändning inkommit mot behandling. Se punkt 12.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Tredje part
OJCO kan lämna ut uppgifter till tredje part, såsom OJCOs andra koncernbolag, samarbetspartners och leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. OJCO säljer aldrig personuppgifter till tredje part. Tredje part som OJCO tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att:

 • Sälja och marknadsföra OJCOs och koncernbolagens tjänster och produkter
 • Leverera tjänster med anknytning till OJCOs avtal med dig som kund


Dessa tredje parter inkluderar:

 • Ekonomisystem (Visma) för fakturor och betalsystem
 • Övriga system: Hantering av kunder i Lime och Office 365.
 • Våra valda system för webbanalys (Google Analytics)


9.2 För att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter
För att tillvarata OJCOs rättsliga intressen eller upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem kan OJCO lämna ut personuppgifter om nödvändigt.

9.3 Länder utanför EU/EES
OJCO kan komma att överföra uppgifter till land utanför EU/EES, om någon av OJCOs leverantör befinner sig där. Om uppgifter överförs utanför EU/EES, vidtar OJCO åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och vidtar åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10. Ändringar av OJCOs integritetspolicy

OJCO har rätt att när som helst ändra Integritetspolicy och kommer då att göra en ny version tillgänglig. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att inhämtas innan ändringarna träder i kraft.

11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos OJCO

11.1 OJCO ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 På din begäran eller på eget initiativ kan OJCO korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter såsom i vilka register som dina personuppgifter finns redovisade i.
 • Rättelse av dina personuppgifter på din begäran.
 • Radering av dina personuppgifter. Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för som ex. lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
 • Begränsning av behandling om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

11.4 Du har rätt att invända dig mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Då kommer OJCO enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.5 Om du inte vill att OJCO behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandlingen genom att maila till secruity@Ojco.se. När vi mottagit din invändning upphör vi med att behandla personuppgifterna för dessa marknadsföringsändamål.

11.6 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan (undantaget där lag om uppgifter krävs) och utan kostnad. Gör detta genom att kontakta OJCO per telefon +46 (0) 10 179 72 80 eller genom att kontakta security@ojco.se.

12. Policy för handering av e-postadresser

Vi hanterar din e-postadress enligt vår Integritetspolicy.

 • Din e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut till annat företag som inte ingår i OJCO International AB eller dess koncernbolag
 • Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter.
 • Vid beställning av e-postutskick såsom nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter: e-post, företag, förnamn, efternamn, adress, mobil och yrkestitel, får lagras och användas inom OJCO för löpande och riktad direktmarknadsföring.
 • Uppgifter som lämnas genom att använda OJCOs digitala tjänster och erbjudanden, kan tillsammans med uppgifter som samlas in via dataanalysverktygen Google Analytics användas för att anpassa innehåll, tjänster, direktmarknadsföring och annonsering.
 • I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från epostsystemet.
 • Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Återkalla samtycket genom att kontakta OJCO på security@ojco.se eller per telefon +46 (0) 10 179 72 80.

13. Kontaktuppgifter till OJCO

Kontakta oss om du har frågor om Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Telefon: +46 (0) 10 179 72 80
E-mail: security@ojco.se
Adress: Drottninggatan 60, 252 21 Helsingborg